دوره 9، شماره 1 - ( بهار 1401 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 69-63 | برگشت به فهرست نسخه ها

Research code: 330098610
Ethics code: IR.AJUMS.REC.1400.106


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Kaydani N, Kaydani M, Molavynejad S, Soltanzadeh A. Comparative Risk Assessment of Covid-19 Infection among Personnel Working in a Medical Environment: A Field Study Using Rapid Covid-19 Hazard Analysis (RCHA) Method. johe 2022; 9 (1) : 8
URL: http://johe.umsha.ac.ir/article-1-797-fa.html
کایدانی نرگس، کایدانی معصومه، مولوی‌نژاد شهرام، سلطان‌زاده احمد. ارزیابی مقایسه‌ای خطر ابتلا به بیماری کووید-19 در کارکنان شاغل در محیط درمانی: مطالعه میدانی با استفاده از روش تحلیل سریع خطر کووید-19 (RCHA). مجله مهندسي بهداشت حرفه اي. 1401; 9 (1) :63-69

URL: http://johe.umsha.ac.ir/article-1-797-fa.html


1- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
2- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده علوم پزشکی شوشتر، شوشتر، ایران
3- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری در بیماری‌های مزمن، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
4- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، مرکز تحقیقات آلاینده‌های محیطی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران ، soltanzadeh.ahmad@gmail.com
چکیده:   (1524 مشاهده)
سابقه و هدف: ارزیابی خطر یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که نتایج آن در کاهش میزان شیوع انواع پیامدهای سلامتی در محیط‌های شغلی اثربخش است. این مطالعه با هدف ارزیابی و مقایسه خطر ابتلا به بیماری کووید-19 در کارکنان یک محیط درمانی انجام شده است.
مواد و روش‌‌ها: این مطالعه یک بررسی مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی بود که در یک بیمارستان در شهر اهواز انجام شد. ابزار استفاده‌شده در این مطالعه روش تحلیل سریع خطر کووید-19 و نمونه مطالعه‌شده شامل 193 نفر بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار IBM SPSS نسخه 22 انجام شد.
یافته‌ها: بیش از نیمی از افراد از کارکنان پرستاری (51.8 درصد) و حدود یک‌سوم نیز از مشاغل اداری و خدماتی بودند (30.1 درصد). کمترین و بیشترین خطر ابتلا به این بیماری به ترتیب 1 و 600 برآورد شد. این نتایج نشان داد 3 نفر (1.6 درصد) در ناحیه خطر قابل قبول، 59 نفر (30.6 درصد) در سطح خطر قابل تحمل و 131 نفر (67.9 درصد) نیز در ناحیه خطر غیر قابل قبول قرار دارند. ارزیابی مقایسه‌ای نشان داد خطر ابتلا به کووید-19 در چهار گروه شغلی مطالعه‌شده از نظر آماری معنی‌دار نیست (0.066=p).
نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعه بیانگر این بود که سطح خطر ابتلا به بیماری کووید-19 در بین کارکنان بخش درمان زیاد و در ناحیه غیر قابل قبول قرار دارد. همچنین با وجود تفاوت در سطح خطر، میزان خطر در بین گروه‌های شغلی مختلف اختلاف معنی‌داری ندارد.
شماره‌ی مقاله: 8
متن کامل [PDF 688 kb]   (674 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: ایمنی

فهرست منابع
1. Xu W, Wu J, Cao L. COVID-19 pandemic in China: Context, experience and lessons. Health Policy Technol. 2020;9(4):639-48. PMID: 32874851 DOI: 10.1016/j.hlpt.2020. 08.006 [DOI:10.1016/j.hlpt.2020.08.006] [PMID] []
2. Burdorf A, Porru F, Rugulies R. The COVID-19 (Coronavirus) pandemic: consequences for occupational health. Scand J Work Environ Health. 2020;46(3):229-30. PMID: 32356896 DOI: 10.5271/sjweh.3893 [DOI:10.5271/sjweh.3893] [PMID]
3. Koh D. Occupational risks for COVID-19 infection. Occup Med (Lond). 2020;70(1):3-5. PMID: 32107548 DOI: 10. 1093/occmed/kqaa036 [DOI:10.1093/occmed/kqaa036] [PMID] []
4. Yarandi MS, Gholami A, Ghasemi M, Sedeghi Yarandi M, Koozekonan A, Soltanzadeh A. Investigating the psychological consequences of the COVID-19 outbreak in the occupational society. J Mil Med. 2020;22(6):562-9. [in Persian] DOI: 10.30491/JMM.22.6.562
5. Ekpanyaskul C, Padungtod C. Occupational Health Problems and Lifestyle Changes Among Novice Working-From-Home Workers Amid the COVID-19 Pandemic. Saf Health Work. 2021;12(3):384-9. PMID: 33747597 DOI: 10.1016/j.shaw. 2021.01.010 [DOI:10.1016/j.shaw.2021.01.010] [PMID] []
6. Amiri A, Rashnuodi P, Mousavi SM, Shadian Khankedni L. Investigating the level of job stress in nurses exposed to COVID-19 in educational hospitals in ahvaz. J Occup Hyg Eng. 2021;8(2):58-65. [Persian]. DOI: 10.52547/johe. 8.2.58 [DOI:10.52547/johe.8.2.58]
7. Mouneer TA. Sustainable development importance in higher education for occupational health and safety using egypt vision 2030 under COVID-19 pandemic. J geosci environ prot. 2021;9(4):74-112. DOI: 10.4236/gep.2021.94006 [DOI:10.4236/gep.2021.94006]
8. Panahi D, Sadeghi Yarandi M, Gharari N, Aghajani Aliabadi Z, Soltanzadeh A. Study of the Prevalence of COVID-19 Disease and Related Risk Factors in Two Groups of Industries with and without Occupational Health Management Systems. J Health Saf Work. 2021;11(2):279-95. [Persian]
9. Rahmani R, Sargazi V, Shirzaei Jalali M, Babamiri M. Relationship between COVID-19-caused Anxiety and Job Burnout among Hospital Staff: A Cross-sectional Study in the Southeast of Iran. J Occup Hyg Eng. 2021;7(4):61-9. [in persian]. DOI: 10.52547/johe.7.4.61 [DOI:10.52547/johe.7.4.61]
10. Mousavi SM, Yazdani Rad S, Sadeghian M, Abbasi M, Jahadi Naeini M. Relationship between resilience and hypochondriasis due to COVID-19: A case study in an occupational environment. J Occup Hyg En. 2021;7(4):35-43. [Persian]. DOI: 10.52547/johe.7.4.35 [DOI:10.52547/johe.7.4.35]
11. Pouyakian M. A systematic control model for Covid-19 outbreak from a safety engineering perspective. J Occup Hyg En. 2020;7(2):49-53. [Persian]. DOI: 10.52547/johe.7.2.49 [DOI:10.52547/johe.7.2.49]
12. Mohammadfam I, Aliabadi MM. Developing a method for assessing and managing the risk of Covid-19; rapid covid-19 hazard analysis. Iran Occup Health. 2020;17(1):1-12. [Persian]
13. Mohammadfam I, Mahdinia M, Salimi V, Koupal R, Soltanzadeh A. Assessing the risk of COVID-19 in workplace environments using rapid risk analysis. J Mil Med. 2020;22(6):607-15. [Persian]. DOI: 10.30491/JMM.22. 6.607
14. Wu YC, Chen CS, Chan YJ. The outbreak of COVID-19: an overview. J Chin Med Assoc. 2020;83(3):217-20. PMID: 32134861 DOI: 10.1097/jcma.0000000000000270 [DOI:10.1097/JCMA.0000000000000270] [PMID] []
15. Omer SB, Malani P, Del Rio C. The COVID-19 pandemic in the US: a clinical update. JAMA. 2020;323(18):1767-68. PMID: 32250388 DOI: 10.1001/jama.2020.5788 [DOI:10.1001/jama.2020.5788]
16. Kalantary S, Khadem M. Occupation groups and Covid-19. J Health Saf Work. 2020;10(2):1-2. [Persian].
17. Evans M. Avoiding COVID-19: aerosol guidelines. Arxiv Org . 2020. DOI: 10.48550/arXiv.2005.10988 [DOI:10.1101/2020.05.21.20108894]
18. Mohammadfam I, Mahdinia M, Salimi V, Koupal R, Soltanzadeh A. Assessing the risk of COVID-19 in workplace environments using rapid risk analysis. J Mil Med. 2020;22(6):607-15. [Persian]
19. Gholami A, Sadeghi Yarandi M, Ghasemi M, Sadeghi Yarandi M, Ghasemi Koozekonan A, Soltanzadeh A. Effect of coronavirus epidemic on job stress and mental workload: A longitudinal study in a chemical industry. Iran Occup Health. 2020;17(1):81-9. [Persian]
20. Soltanzadeh A, Ghasemi M, Sadeghi Yarandi M, Golmohammadpour H, Maddahi M, Sadeghi Yarandi S, et al. Psychological and psychosocial impact and related factors during the COVID-19 pandemic among iranian oil refineries personnel: a longitudinal study. Arch Iran Med. 2021;24(11):811-21. PMID: 34841826 DOI: 10.34172/aim. 2021.121 [DOI:10.34172/aim.2021.121] [PMID]
21. Soltanzadeh A, Sadeghi Yarandi M, Torabi Goodarzi S, Kazemian T, Pourbabaki R. The relationship between safety climate components and occurrence of unsafe behaviors: a case study in a chemical industry. J Mil Med. 2021;23(2):151-60. [Persian] DOI: ‎ 10.30491/JMM.23.2.151
22. Sears D, Ahalt C, Augustine D, Williams B. Occupational health: a key to the control of COVID-19 in correctional facilities. Ann Intern Med. 2020;173(11):924-5. PMID: 32716628 DOI: 10.7326/m20-4543 [DOI:10.7326/M20-4543] [PMID] []
23. Ahmad IA, Osei E. Occupational health and safety measures in healthcare settings during COVID-19: Strategies for protecting staff, patients and visitors. Disaster Med Public Health Prep. 2021;1-9. PMID: 34517932 DOI: 10.1017/ dmp.2021.294 [DOI:10.1017/dmp.2021.294] [PMID] []
24. Corrao CRN, Mazzotta A, La Torre G, De Giusti M. Biological risk and occupational health. Ind Health. 2012;50(4):326-37. PMID: 22785422 DOI: 10.2486/ indhealth.ms1324 [DOI:10.2486/indhealth.MS1324] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Occupational Hygiene Engineering

Designed & Developed by : Yektaweb