راهنمای نویسندگان

 | تاریخ ارسال: 1393/7/28 | 

راهنمای نویسندگان مقالات
 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای با هدف ترویج و انتشار یافته های علمی مبتنی بر پژوهش در زمینه های مختلف مهندسی بهداشت حرفه ای و ارتقاء دانش موجود و بهره برداری کلیه محققانی که در این زمینه فعالیت می کنند، به چاپ می رسد. مجله به صورت فصلنامه و به زبان فارسی بوده و خلاصه مقالات آن به زبان انگلیسی نیز منتشر می شود. از اساتید، دانش پژوهان و نویسندگان محترم تقاضا دارد، مقالات خویش را جهت ارسال به مجله براساس راهنمای نویسندگان تهیه و ارسال نمایند .
  اصول تهیه و نگارش مقاله
 مجله مهندسی بهداشت حرفه ای افتخار دارد انواع مقالات پژوهشی ، گزارش موردی ، مقالات مروری و یادداشت فنی را به چاپ برساند. مقالات ارسالی می بایست در کاغذ با اندازه A4 با 2/5 سانتی مترحاشیه گذاری از هر طرف و فاصله بین خطوط 1/5 سانتی متر با نوع و اندازه حروف به ترتیب، برای زبان فارسی B Nazanin شماره 12 و برای زبان انگلیسی Times New Roman شماره 11 در نرم افزار Microsoft Word تایپ شود. به همراه مقاله می بایست فرم تعدنامه نویسندگان که قابل دریافت در تارگاه مجله است توسط نویسنده مسئول تکمیل و ارسال گردد.
 - تعداد صفحات مقاله حداکثر از12 صفحه (شامل متن مقاله، جداول، نمودارها و تصاویر) و در مورد مقالات گزارش موردی حداکثر از5 صفحه تجاوز نکند.
 - صفحه اول مقاله می بایست به ترتیب شامل موارد عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی ، نام و درجه علمی نویسندگان به ترتیب اولویت و تعیین نویسنده مسئول، ارائه ORCID نویسندگان، تلفن تماس و نشانی پستی و تعیین عنوان مکرر (Running Title) با حداکثر5 واژه جهت تکرار در بالای صفحات مقاله باشد.

 - صفحه دوم مقاله باید شامل عنوان کامل مقاله، چکیده فارسی بین 200 الی 250 واژه و به تفکیک دارای قسمت های سابقه و هدف، مواد و روش ها، یافته ها، نتیجه گیری و 3 الی 5 واژه کلیدی باشد.
 - صفحه سوم مقاله باید شامل عنوان کامل مقاله، چکیده مقاله به زبان انگلیسی بین 200 الی 250 واژه، به تفکیک حاوی
Background and Objective، , Materials and Methods  Results، Conclusion و 3 تا 5 واژه کلیدی باشد. لازم به ذکر است محتوای خلاصه فارسی و انگلیسی باید کاملا باهم منطبق باشد .
  -متن اصلی مقاله نیز به تفکیک شامل سابقه و هدف، مواد و روش ها، یافته ها، نتیجه گیری، تشکر و قدردانی، بیان تضاد منافع، ملاحظات اخلاقی، سهم نویسندگان و حمایت مالی می باشد.
  -لازم به ذکر است در متن مقاله تعداد شکل ها و جداول نباید از 5 مورد تجاوز کرده و حتی الامکان متناسب با حجم مقاله باشد. حجم کلی مقالات حداکثر 3000 کلمه بدون منابع، جداول و خلاصه فارسی و انگلیسی باشد.
 روش نگارش منابع
 منابع در متن مقاله به ترتیب استفاده در متن، داخل کروشه شماره‌گذاری و در انتهای مقاله مطابق با شیوه ونکوور (Vancouver Style) ارائه شوند. نحوه نگارش منابع مطابق با شیوه ونکوور به صورت زیر می‌باشد :
 مقاله لاتین
 نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده اول، نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده دوم. عنوان کامل مقاله. عنوان کامل یا اختصار نام مجله از NLM و سال انتشار؛ دوره یا جلد(شماره): صفحه اول مقاله- صفحه آخر مقاله ( مثال:
  1. Antony J, Fergusson C. Six Sigma in the software industry: results from a pilot study. Managerial Auditing Journal. 2004; 19(8): 1025-32.
  اگر تعداد نویسندگان هر کدام از منابع بیش از 6 نفر باشد، پس از نویسنده ششم ویرگول گذاشته و عبارت et al ذکر شود. در تعدادی از مجلات به جای دوره یا جلد از عبارت سال استفاده می شود برای مثال سال پنجم که برابر با دوره است.
 - کتاب (ویرایش اول )
  نام خانوادگی و حرف اول نام نویسندگان. عنوان کامل کتاب . شهر ناشر: نام ناشر؛ سال انتشار کتاب. مثال :
  2. Kiley R. Medical information on the internet: a guide for health professionals. London: Churchill Livingstone; 1999.
  - فصلی از کتاب که هر فصل آن دارای نویسنده یا نویسندگانی مجزا است :
  3. Porter RJ, Meldrum BS. Antiepileptic drugs. In: Katzung BG, editor. Basic and clinical pharmacology. 6th ed. Norwalk (CN): Appleton and Lange; 1995. p. 361-80.
 - مقالات همایش
  نام خانوادگی و حرف اول نام نویسندگان. عنوان مقاله . In: نام خانوادگی و حرف اول نام ویراستاران،  editors عنوان مجموعه مقالات. شماره و عنوان سلسله همایش؛ سال و ماه و روز (های) همایش؛ شهر همایش، کشور هماش. شهر ناشر : نام ناشر؛ سال انتشار مجموعه مقالات. صفحه اول مقاله- صفحه آخر مقاله. مثال:
  4.Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy, and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Reinhoff O, editors. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. p. 1561-5.
  - پایان نامه
  نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده. عنوان کامل پایان نامه ] مقطع پایان نامه [ شهری که دانشگاه در آن قرار دارد: نام دانشگاه، نام دانشکده؛ سال دفاع پایان نامه .
  6. Wood MA. A study of the perception of the impact of modelling on the development of commitment to action in decision conferencing [Ph.D. Thesis]. Perth (WA): Curtin University of Technology; 2004.
 - مقاله فارسی
  نوشتن تمام منابع به زبان انگلیسی از ارجحیت بسیار بالایی برخوردار است. در این مورد باید عنوان منبع در کروشه نوشته شود و در انتهای جمله کلمه Persian افزوده شود که مشخص شود اصل منبع به زبان فارسی است. در صورتی که چکیده انگلیسی منبع در دسترس باشد می توان عنوان انگلیسی آن را عینا در منبع و در داخل کروشه قرار داد. مثال :
  7. Norouzi-Chakoli A, Nourmohammadi H, Vaziri E, Etemadifard A. [Science Production in Iran in 2005 and 2006 according to ISI Statistics]. Faslname-Ye Ketab. 2007; 18(3): 71-90. [Persian]
تضاد منافع
در صورتی که مقاله از پایان نامه/رساله/طرح پژوهشی و ... استخراج شده، مشخصات آن در این بخش ذکر می شود و وجود تعارض منافع بین هر یک از عوامل مشارکت کننده در تولید مقاله (حامیان مالی، پشتیبانان علمی و نویسندگان) نیز  به طور شفاف بیان می گردد.
ملاحظات اخلاقی
 اگر مطالعه بر روی نمونه انسانی انجام شده است، نویسندگان می بایست در بخش روش بررسی به تاییدیه کمیته اخلاق سازمان در زمان تصویب طرح تحقیقاتی اشاره نمایند. همچنین کسب رضایتنامه از شرکت کنندگان الزامی است. کلیه ملاحظات اخلاقی در مورد آزمودنی ها می بایست بر مبنای بیانیه هلسینکی و کد 26 گانه پژوهشی کشور رعایت و تنظیم گردد.
سهم نویسندگان
در این بخش به نوع و میزان مشارکت نویسندگان و سهم هریک از آنها از پژوهش انجام شده اشاره می گردد. بدیهی است که بر اساس راهنمای کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی احراز سمت نویسندگی مقالات علمی شامل کسانی می گردد که چهار شرط زیر را بطور همزمان دارا باشند:

  1. کمک قابل توجه در طراحی مطالعه و تحلیل یا تفسیر داده های آن؛
  2. تهیه پیش نویس مقاله یا اصلاح نمودن آن؛
  3. تصویب نهایی نسخه آماده شده برای چاپ و
  4. پاسخ گو بودن در تمام جنبه های پژوهش.
حمایت مالی
منابع تامین هزینه های پژوهش منتج به مقاله با ذکر مشخصات سازمان تامین کننده و شماره طرح مربوط در این بخش قید می گردد.
فرایند داوری مقاله
مقاله پس از دریافت و اعلام وصول جهت ارزیابی برای حداقل دو نفر داور که دارای صلاحیت کافی در مورد موضوع مقاله باشند ارسال می شود. روند داوری کاملا محرمانه ( Double blind ) بوده و داوران و نویسندگان از هویت یکدیگر اطلاع ندارند. نظرات داوران برای نویسنده مسئول ارسال شده و از ایشان خواسته می شود در حداقل زمان ممکن اصلاحات خواسته شده را به دفتر مجله ارسال نماید. نویسنده موظف است اصلاحات انجام شده را با رنگ قرمز در متن مقاله بازبینی شده مشخص نماید و در صورت نیاز پاسخ به سئوالات داوران را بصورت نامه ای  در صفحه ابتدایی مقاله  نگارش نماید. پذیرش مقاله پس از انجام کلیه اصلاحات خواسته شده توسط مجله وتایید نهایی نویسنده مسئول، به نویسنده مسئول اعلام خواهد شد. بدیهی است مقالات در نوبت چاپ قرار خواهند گرفت. نویسندگان در تمام این مراحل می توانند از وضعیت مقاله خود از طریق وب سایت مجله اقدام نمایند. جهت تایید نهایی  یک فایل الکترونیک قبل از چاپ مقاله به نویسنده‌ مسئول ارسال می‌شود تا اشتباهات احتمالی را اصلاح نماید. اصلاحات بایستی به روشنی یادداشت شده و در اسرع وقت به دفتر مجله ایمیل شوند.
نحوه ارسال مقاله
 ارسال الکترونیک ازطریق وب سایت مجله johe.umsha.ac.ir  تنها روش ارسال مقاله به مجله مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد. نویسندگان با پیگیری فرایند ارسال می توانند فایل مقاله خود را در سایت مجله بعد از مراحل ثبت نام فراگذاری نموده و ارسال نمایند. لازم به ذکر است فرم تعهدنامه نویسندگان را در بخش فایل پیش نیاز فراگذاری و ارسال نمایید. مجله به طور خودکار به همه نویسندگان مقاله نامه دریافت ارسال خواهد نمود.در صورت بروز هرگونه مشکل با مدیریت اجرایی مجله با پست الکترونیک joheumsha.ac.ir  مکاتبه فرمایید.    
از چک لیست زیر می توانید جهت نگارش مقاله استفاده نمایید.              
 
موارد مورد نظر
موارد مربوط به پرونده مقاله اسامی و آدرس فارسی نویسندگان
اسامی و آدرس لاتین نویسندگان
ایمیل تمام نویسندگان
ارتباط سازمانی صحیح تمام نویسندگان
جایگزین کردن آخرین چکیده ویرایش شده فارسی
جایگزین کردن آخرین چکیده ویرایش شده لاتین
 موارد مربوط به ظاهر مقاله تعیین صحیح عنوان مکرر (حداکثر 5 واژه)
بیان کامل فارسی کلمات اختصار لاتین برای اولین بار در چکیده
بیان کامل فارسی و لاتین کلمات اختصار لاتین برای اولین بار در متن
پیوسته نوشتن قسمت "روش کار"
جدا بودن قسمت بحث از نتیجه گیری
بیان شماره تصویب طرح و یا پایان نامه در بخش قدردانی
تعداد شکل ها و جداول کمتر یا حدود 5 عدد
قرار ندادن کلمه لاتین در کلید واژه های فارسی
قرار ندادن کلمه اختصار بعنوان کلید واژه فارسی و لاتین
عدم استفاده از کلمات فینگلیش در عنوان چکیده و متن  مقاله مثلا : کلمه هازارد برای اصطلاح hazard
قرار ندادن فوت نوت در متن مقاله
قراردادن عنوان جدول بالای جدول و قرار دادن عنوان شکل زیر شکل
فارسی بودن اعداد در متن  و  شکل ها و نمودار ها
موارد مربوط به رفرنس نویسی قرار دادن شماره رفرنس ها در متن داخل کروشه
استفاده از فرمت رفرنس نویسی ونکوور
عدم استفاده از رفرنس فارسی
یافتن معادل به زبان لاتین برای رفرنس های فارسی

 


دفعات مشاهده: 17075 بار   |   دفعات چاپ: 926 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Occupational Hygiene Engineering

Designed & Developed by : Yektaweb