دوره 9، شماره 1 - ( بهار 1401 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 45-37 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.QUMS.REC.1399.440


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sobhani S, Mohammadi Zeidi I, Tabanfar S, Hosseini M S. Relationship between Anxiety and Quality of Life in Nurses Caring for Covid-19 Patients in Different Wards. johe 2022; 9 (1) : 5
URL: http://johe.umsha.ac.ir/article-1-780-fa.html
سبحانی سیوان، محمدی زیدی عیسی، تابان فر سارا، حسینی محمد شریف. ارتباط اضطراب با کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت از بیماران مبتلا به کووید-19. مجله مهندسي بهداشت حرفه اي. 1401; 9 (1) :37-45

URL: http://johe.umsha.ac.ir/article-1-780-fa.html


1- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
2- مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
3- گروه بهداشت حرفه‌ای و ایمنی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران ، mshosseni@yahoo.com
چکیده:   (2182 مشاهده)
سابقه و هدف: پرستاران به علت ماهیت شغلی در معرض ابتلا به کووید-19 هستند. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط اضطراب و کیفیت زندگی در پرستاران شاغل در بخش‌های مختلف مراقبت از بیماران مبتلا به کووید-19 انجام شد.
مواد و روش‌‌ها: با استفاده از نمونه‌گیری چندمرحله‌ای تصادفی، 142 نفر از پرستاران شاغل در بخش‌های کووید-19 بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی قزوین در این مطالعه توصیفی ـ مقطعی شرکت کردند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌ اطلاعات دموگرافیک، مقیاس اضطراب بیماری کرونا (CDAS) و پرسش‌نامه کیفیت زندگی (SF-36) جمع‌آوری شد.
یافته‌ها: میانگین سنی شرکت‌کنندگان در پژوهش 6.1±31.37 سال بود و 62 درصد از پرستاران (88 نفر) متأهل بودند. میانگین نمره اضطراب ناشی از کووید-19 و کیفیت زندگی به ترتیب 8.79±18.70 و 18.70±55.57 بود. نمره اضطراب در سطح متوسط ارزیابی شد. بیشترین و کمترین نمره کیفیت زندگی به ترتیب به بُعد عملکرد فیزیکی (29.03±69.04) و محدودیت‌های نقش به دلیل مشکلات عاطفی (42.86±48.35) تعلق داشت. بین اضطراب و کیفیت زندگی همبستگی معنی‌دار معکوسی وجود داشت (0.001>P و 0.350-=r). پرستاران شاغل در بخش اورژانس و عمومی به ترتیب بیشترین و کمترین نمره اضطراب (0.032=P) و پرستاران شاغل در بخش عمومی و CCU به ترتیب بیشترین و کمترین نمره کیفیت زندگی (0.005=P) را نسبت به بقیه گروه‌ها داشتند.
نتیجه‌گیری: طبق یافته‌های پژوهش حاضر، پرستاران در سطح متوسط اضطراب هستند. پیشنهاد می‌شود مدیران بخش بهداشت و درمان با ایجاد مراکز مشاوره تخصصی و آموزش برای پرستاران، نسبت به شناسایی و رفع عوامل ایجادکننده اضطراب و بهبود کیفیت زندگی پرستاران اقدام کنند.

 
شماره‌ی مقاله: 5
متن کامل [PDF 803 kb]   (1412 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: ارگونومی

فهرست منابع
1. Gupta S, Sahoo S. Pandemic and mental health of the front-line healthcare workers: a review and implications in the Indian context amidst COVID-19. Gen Psychiatr. 2020;33(5):e100284. [PMID: 34192235] DOI: 10.1136/ gpsych-2020-100284 [DOI:10.1136/gpsych-2020-100284] [PMID] [PMCID]
2. Labrague LJ, De los Santos JAA. COVID‐19 anxiety among front‐line nurses: Predictive role of organisational support, personal resilience and social support. J Nurs Manag. 2020;28(7):1653-61. [PMID: 32770780] DOI: 10.1111/ jonm.13121 [DOI:10.1111/jonm.13121] [PMID] [PMCID]
3. Buselli R, Corsi M, Baldanzi S, Chiumiento M, Del Lupo E, Dell'Oste V, et al. Professional quality of life and mental health outcomes among health care workers exposed to sars-cov-2 (covid-19). Int J Environ Res Public Health. 2020;17(17):6180. [PMID: 32858810] DOI: 10.3390/ ijerph17176180 [DOI:10.3390/ijerph17176180] [PMID] [PMCID]
4. Korkmaz S, Kazgan A, Çekiç S, Tartar AS, Balcı HN, Atmaca M. The anxiety levels, quality of sleep and life and problem-solving skills in healthcare workers employed in COVID-19 services. J Clin Neurosci. 2020;80:131-6. [PMID: 33099335] DOI: 10.1016/j.jocn.2020.07.073 [DOI:10.1016/j.jocn.2020.07.073] [PMID] [PMCID]
5. Pouralizadeh M, Bostani Z, Maroufizadeh S, Ghanbari A, Khoshbakht M, Alavi SA, et al. Anxiety and depression and the related factors in nurses of Guilan University of Medical Sciences hospitals during COVID-19: A web-based cross-sectional study. Int J Afr Nurs Sci. 2020;13:100233. [PMID: 32837911] DOI: 10.1016/j.ijans.2020.100233 [DOI:10.1016/j.ijans.2020.100233] [PMID] [PMCID]
6. Atashi A, Nejatian A. Challenges of Home Health Care During COVID-19 Outbreak in Iran. Int J Community Based Nurs Midwifery. 2020;8(4):360-361. DOI: 10.30476/ IJCBNM.2020.86511.1349
7. Liu C, Lee YC, Lin YL, Yang SY. Factors associated with anxiety and quality of life of the Wuhan populace during the COVID-19 pandemic. Stress Health. 2021;37(5):887-897. [PMID: 33739610] DOI: 10.1002/smi.3040 [DOI:10.1002/smi.3040] [PMID] [PMCID]
8. Farhadi A, Bagherzadeh R, Moradi A, Nemati R, Sadeghmoghadam L. The relationship between professional self-concept and work-related quality of life of nurses working in the wards of patients with COVID-19. BMC Nurs. 2021;20(1):1-8. DOI: 10.1186/s12912-021-00595-2 [DOI:10.1186/s12912-021-00595-2] [PMID] [PMCID]
9. World Health Organization. WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard https://covid19.who.int/2021. Available from: https://covid19.who.int
10. Rahmanian M, Kamali A, Mosalanezhad H, Foroughian M, Kalani N, Hatami N, et al. Evaluation of anxiety of medical and non-medical staff in exposure and non-exposure to new corona virus (Covid-19). J Arak Uni Med Sci. 2020;23(5):710-723. DOI: 10.32598/JAMS.23.COV.3577.3 [DOI:10.32598/JAMS.23.COV.3577.3]
11. Gheysarzadeh A, Sadeghifard N, Safari M, Balavandi F, Falahi S, Kenarkoohi A, et al. Report of 5 nurses infecting COVID-19 during patient care: case Series. New Microbes New Infect. 2020;36:100694. [PMID: 32405418] DOI: 10.1016/j.nmni.2020.100694 [DOI:10.1016/j.nmni.2020.100694] [PMID] [PMCID]
12. Abdelghani M, Mahdy R, El-Gohari H. Health anxiety to COVID-19 virus infection and its relationship to quality of life in a sample of health care workers in Egypt: a cross-sectional study. Arch Psychiatry Psychother. 2021;23(1):19-28. [DOI:10.12740/APP/130304]
13. Vafaei H, Roozmeh S, Hessami K, Kasraeian M, Asadi N, Faraji A, et al. Obstetrics Healthcare Providers' Mental Health and Quality of Life During COVID-19 Pandemic: Multicenter Study from Eight Cities in Iran. Psychol Res Behav Manag. 2020;13:563-571. [PMID: 32765131] DOI: 10.2147/PRBM.S256780 [DOI:10.2147/PRBM.S256780] [PMID] [PMCID]
14. Jo S, Kurt S, Bennett JA, Mayer K, Pituch KA, Simpson V, et al. Nurses' resilience in the face of coronavirus (COVID‐19): An international view. Nurs Health Sci. 2021;23(3):646-657. [PMID: 34169629] DOI: 10.1111/nhs.12863 [DOI:10.1111/nhs.12863] [PMID] [PMCID]
15. Yang X, Zhang Y, Li S, Chen X. Risk factors for anxiety of otolaryngology healthcare workers in Hubei province fighting coronavirus disease 2019 (COVID-19). Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2021;56(1):39-45. [PMID: 32785756] DOI: 10.1007/s00127-020-01928-3 [DOI:10.1007/s00127-020-01928-3] [PMID] [PMCID]
16. Stojanov J, Malobabic M, Stanojevic G, Stevic M, Milosevic V, Stojanov A. Quality of sleep and health-related quality of life among health care professionals treating patients with coronavirus disease-19. Int J Soc Psychiatry. 2020;67(2):175-181. [PMID: 32674637] DOI: 10.1177/0020764020942800 [DOI:10.1177/0020764020942800] [PMID] [PMCID]
17. Dong X-Y, Wang L, Tao Y-X, Suo X-l, Li Y-C, Liu F, et al. Psychometric properties of the Anxiety Inventory for Respiratory Disease in patients with COPD in China. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2017;12:49-58. [PMID: 28053516] DOI: 10.2147/COPD.S117626 [DOI:10.2147/COPD.S117626] [PMID] [PMCID]
18. Alipour A, Ghadami A, Alipour Z, Abdollahzadeh H. Preliminary validation of the Corona Disease Anxiety Scale (CDAS) in the Iranian sample. Quar J Health Psychol. 2020;8(32):163-175. DOI: 10.30473/HPJ.2020.52023.4756
19. Keener TA, Hall K, Wang K, Hulsey T, Piamjariyakul U. Relationship of quality of life, resilience, and associated factors among nursing faculty during COVID-19. Nurse Educ. 2021;46(1):17-22. [PMID: 32941307] DOI: 10.1097/NNE.0000000000000926 [DOI:10.1097/NNE.0000000000000926] [PMID]
20. Abbasi M, Farhang Dehghan S, Fallah Madvari R. Interactive effect of background variables and workload parameters on the quality of life among nurses working in highly complex hospital units: A cross-sectional study. J Clin Diagn Res. 2019;13(1):15-25. DOI:10.7860/JCDR/2019/37929.12482 [DOI:10.7860/JCDR/2019/37929.12482]
21. Allen J, Mellor D. Work context, personal control, and burnout amongst nurses. Western West J Nurs Res. 2002;24(8):905-17. [PMID: 12469726] DOI: 10.1177/ 019394502237701 [DOI:10.1177/019394502237701] [PMID]
22. Soewardi H, Kusuma S, editors. Workload Analysis and Improvement of the Nurses Duty in the Hospital. IOP Conference Series. Mater Sci Eng; 2019: IOP Publishing. [DOI:10.1088/1757-899X/530/1/012036]
23. Dehkordi AH, Gholamzad S, Myrfendereski S, Dehkordi AH. The Effect of Covid-19 on Anxiety, Quality of Work Life and Fatigue of Health Care Providers in Health Care Centers; 2020. DOI:10.21203/rs.3.rs-76711/v1 [DOI:10.21203/rs.3.rs-76711/v1]
24. Suryavanshi N, Kadam A, Dhumal G, Nimkar S, Mave V, Gupta A, et al. Mental health and quality of life among healthcare professionals during the COVID‐19 pandemic in India. Brain Behav. 2020;10(11):e01837. [PMID: 32918403] DOI: 10.1002/brb3.1837 [DOI:10.1002/brb3.1837] [PMID] [PMCID]
25. Tabanfar S, Pourbabaki R. Relationship between dimensions of safety climate and unsafe behaviors of the construction industry workers. Arch Occup Health. 2021;5(3):1068-74. [DOI:10.18502/aoh.v5i3.7164]
26. Ghanbary Sartang A, Ashnagar M, Habibi E, Sadeghi S. Evaluation of Rating Scale Mental Effort (RSME) effectiveness for mental workload assessment in nurses. J Occup Health Epid. 2016;5(4):211-7. [DOI:10.18869/acadpub.johe.5.4.211]
27. Haufe S, Kahl KG, Kerling A, Protte G, Bayerle P, Stenner HT, et al. Employers with metabolic syndrome and increased depression/anxiety severity profit most from structured exercise intervention for work ability and quality of life. Front Psychiatry. 2020;11:562. [PMID: 32625123] DOI: 10.3389/fpsyt.2020.00562 [DOI:10.3389/fpsyt.2020.00562] [PMID] [PMCID]
28. Montazeri A, Goshtasebi A, Vahdaninia M, Gandek B. The Short Form Health Survey (SF-36): translation and validation study of the Iranian version. Qual Life Res. 2005;14(3):875-82. [PMID: 16022079] DOI: 10.1007/s11136-004-1014-5 [DOI:10.1007/s11136-004-1014-5] [PMID]
29. Çelmeçe N, Menekay M. The effect of stress, anxiety and burnout levels of healthcare professionals caring for COVID-19 patients on their quality of life. Front Psychol. 2020;11:597624. [PMID: 33329264] DOI: 10.3389/fpsyg.2020.597624 [DOI:10.3389/fpsyg.2020.597624] [PMID] [PMCID]
30. Li R, Chen Y, Lv J, Liu L, Zong S, Li H, et al. Anxiety and related factors in frontline clinical nurses fighting COVID-19 in Wuhan. Medicine. 2020;99(30):e21413. [PMID: 32791757] DOI: 10.1097/MD.0000000000021413 [DOI:10.1097/MD.0000000000021413] [PMID] [PMCID]
31. Omrani Z, Talebi E. Quality of Life of Nurses and Related Factors. Int J Epidemiol. 2018;5(2):60-3. DOI: 10.15171/ IJER.2018.13 [DOI:10.15171/ijer.2018.13]
32. Öztürk Çopur E, Karasu F. The impact of the COVID‐19 pandemic on the quality of life and depression, anxiety, and stress levels of individuals above the age of eighteen. Perspect Psychiatr Care. 2021;57(4):1645-1655. [PMID: 33512758] DOI: 10.1111/ppc.12730 [DOI:10.1111/ppc.12730] [PMID] [PMCID]
33. Ariapooran S, Ahadi B, Khezeli M. Depression, anxiety, and suicidal ideation in nurses with and without symptoms of secondary traumatic stress during the COVID-19 outbreak. Arch Psychiatr Nurs. 2022;37:76-81. [PMID: 35337442] DOI: 10.1016/j.apnu.2021.05.005. [DOI:10.1016/j.apnu.2021.05.005] [PMID] [PMCID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Occupational Hygiene Engineering

Designed & Developed by : Yektaweb