دوره 3، شماره 4 - ( زمستان 1395 )                   جلد 3 شماره 4 صفحات 45-38 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی شیراز
2- سازمان صنایع دفاع ، farid.ghaffary@gmail.com
چکیده:   (8529 مشاهده)

مقدمه: یکی از عمـده تــرین مشـکلات در بیمارستـان که منجـر به شیـوع بالای اختلالات اسکلتی-عضلانی در بین کارکنان آن می شود مربـوط به فعالیتـهای حمـل و جابــجایی بیـماران است. این تحقیق به منظور بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در افراد دارای وظیفه جابه جایی بیمار با استفاده از شاخص MAPO در سال 1394 در یکی از بیمارستان های نظامی شهر تهران انجام گرفت.

روش کار: این پژوهش مقطعی در بین 230 نفر از پرستاران یکی از بیمارستان های نظامی 400 تختخوابی شهر تهران انجام گرفت. روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه نوردیک، چک لیست های ارزیابی بار ناشی از جابجایی بیمار به روش MAPO و پرسشنامه ویژگی های دموگرافیکی بود. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام گرفت و برای بررسی ارتباط بین متغیرها از آزمون آماری کای دو استفاده گردید.

یافته­ ها: از اهم نتایج می توان به بالا بودن شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در بین کارکنان به خصوص اختلالات کمر، شانه، مچ و غیره اشاره کرد که کمر درد (75%) بیشترین شیوع را در بین کارکنان داشت همچنین درصد فراوانی اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان زن بیشتر از کارکنان مرد بود.

نتیجه­ گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در بین پرسنل پرستاری دارای وظیفه جابه جایی بیمار بالا می باشد و لذا نیاز به مداخله ارگونومیکی در طراحی محیط، ابزار و تجهیزات همزمان با مداخله آموزشی وجود دارد.

متن کامل [PDF 223 kb]   (2044 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: ارگونومی

فهرست منابع
1. Choobineh A. [Evaluation of body posture techniques In Occupational Ergonomic].1. Tehran: fan avaran ; 2008. [Persian]
2. Caciari T, De sio S, Cappozzella A, Nieto HA, Tomei G, Sancini A, De rose E, et al. Manual Handling of patients: Clinical evauation of some parameters clinical-anamnestic in health care. Prevent Res .2012; 2)3(: 297-309.
3. Lorusso A, Bruno S, Labbate N. A review of low back pain and musculoskeletal disorders among Italian nursing personnel. Industrial Health 2015; 45(5): 637-44. [DOI:10.2486/indhealth.45.637]
4. Sharif nia SH, Haghdoost AA, Hajihosseini F, Hojjati H. [Relationship between the musculoskeletal disorders with the ergonomic factors in nurses]. koomesh 2011:12(4):1-8. [Persian]
5. Edlich RF, Winters KL, Hudson MA, Britt LD, Long WB.University of Virginia Health System, USA. redlich9@comcast.net Prevention of disabling back injuries in nurses by the use of mechanical patient lift systems.
6. Sadeghiyan F, Kalaliyan Moghaddam H, Javanmard M, KHosravi A, Adel niya S. [Epidemiological study of low back pain and its association with professional and personal in staff nursing Shahroud]. Iranian south medical journal,2009;8(1): 15-26. [Persian]
7. Bernard B. Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors: A Critical Review of Epidemiologic Evidence for Work-RelatedMusculoskeletal Disorders of the Neck, UpperExtremity, and Low Back. U.S. Department ofHealth and Human Services, Centers for DiseaseControl and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, Cincinnati, OH.69-91.
8. Chiou WK, Wong MK, Lee YH. Epidemiology of low back pain in Chinese nurses. Int J Nurs Stud 1994; 31)4(:361-8.
9. Leggat PA. Epidemiology of back pain in nurses at an Australian teaching hospital. World Safety Journal .1998; 8: 3.
10. Vasiliadon A, Karrountzis QG. Occupational low back pain in nursing staff in a Greek hospital. J Adv Nurs 1995; 21: 125-30. [DOI:10.1046/j.1365-2648.1995.21010125.x]
11. Levy BS, Wegman DH. Occupational Health:recognizing and preventing work related disease and injury, selected groups of workers, 4th ed.Lippincott Williams & Wilkins. 2000;770-771. [PMID]
12. Dohyung Kee, Sun Rim Seo. Musculoskeletal disorders among nursing personnel in Korea. International Journal of Industrial Ergonomics. 2007. 37; 207 – 212 [DOI:10.1016/j.ergon.2006.10.020]
13. Hollingdale, R., 1997. Back pain in nursing and associated factors: a study. Nursing Standard 11 )39(: 35–38.
14. Marras W, Davis B, Kirking B, Bertsche P. A comprehensive analysis of low-back disorder risk and spinal loading during the transferring and repositioning of patients using different techniques. Ergonomics. 1999;42: 904–26. [DOI:10.1080/001401399185207] [PMID]
15. US Bureau of Labor Statistics, 2003. Table 12. Number andmedian days of nonfatal occupational injuries and illnesses with days away from work involving musculoskeletal disorders by selected occupations, 2001. Retrieved 10/31/03 from http://www.bls.gov/iif/oshwc/osh/case/ostb1155.pdf
16. Aaohn J. Reduction of injuries associated with patient handling. Wardell H. 2007 Oct;55)10(:407-12.
17. Abedini R, Choobineh A, Hasanzadeh J. [ Musculoskeletal Disorders Risk Assessment in Patient Transfers among Hospital Nurses Using MAPO Technique]. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, Spring 2012; 10(3) :26. Vol.10, No.3. 2013. [Persian]
18. Hyun, K., Dropkin, J., Spaeth, K., Smith, F. and Moline, J., 2011. Patient Handling and Musculoskeletal Disorders among Hospital Workers: Analysis of 7 Years of Institutional Workers' Compensation Claims Data, American Journal of Industrial Medicine.2006.
19. Battevi N, Menoni O, Ricci MG, Cairoli S Research Unit Ergonomics of Posture and Movement )EPM(, Via Riva Villasanta, 11-20145, Milano, Italy. epmnatale@tiscali.it MAPO index for risk assessment of patient manual handling in hospital wards: a validation study.

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.