دوره 3، شماره 4 - ( زمستان 1395 )                   جلد 3 شماره 4 صفحات 53-60 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Bakhshi E, Mazlomi A, Hoseini S M. Mental Workload and Its Determinants among Nurses in One Hospital in Kermanshah City, Iran . johe. 2017; 3 (4) :53-60
URL: http://johe.umsha.ac.ir/article-1-255-fa.html
بخشی احسان، مظلومی عادل، حسینی سید مصطفی. بررسی بارکار ذهنی و عوامل موثر بر آن در پرستاران یکی از بیمارستان های کرمانشاه. مجله مهندسي بهداشت حرفه اي. 1395; 3 (4) :53-60

URL: http://johe.umsha.ac.ir/article-1-255-fa.html


دانشکده بهداشت ، amazlomi@sina.tums.ac.ir
چکیده:   (4329 مشاهده)

مقدمه: یکی از عوامل تأثیرگذار بر رفتار، عملکرد و کار آیی پرستاران در محیط کار، بارکار ذهنی می باشد. عوامل مختلفی می توانند بر میزان بار کار ذهنی موثر باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی  بارکارذهنی و عوامل موثر بر آن در پرستاران یکی از بیمارستان‌های شهر کرمانشاه انجام گرفت.

           مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی، 203پرستار شاغل در بخش­های اطفال، اورژانس، جراحی، داخلی و مراقبت­های ویژه بصورت تصادفی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارهای مورداستفاده در این مطالعه پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه NASA-TLX بود. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها با آزمون­های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم‌افزار SPSS  نسخه 16 انجام شد.

یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار بارکار ذهنی کل(15/26±69/73) بود. در میان ابعاد مختلف بارکارذهنی، بعد سعی و تلاش با میانگین و انحراف معیار (15/23±70/96) بیشترین و بعد احساس ناکامی و دلسردی با میانگین (25±44/93) کمترین میزان را به خود اختصاص دادند. بین حیطه بار فیزیکی با سابقه خدمت، سن، الگوی کاری، تعداد شیفت، نوع استخدام، حیطه فشار زمانی با شاخص توده بدن،  سابقه خدمت، نوع استخدام و حیطه تلاش و کوشش با شاخص توده بدن رابطه معنی‌دار به دست آمد. (0/05P-value).

نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه میزان بارکار ذهنی در بخش های مورد مطالعه متفاوت می باشد، جا بجایی پرستان در بخش های مختلف در بهبود وضع موجود و افزایش تعداد پرستاران می تواند در کاهش بارکارذهنی موثر باشد.

متن کامل [PDF 243 kb]   (1462 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: ارگونومی

فهرست منابع
1. de Jong AE, Leeman J, Middelkoop E. Development of a nursing workload measurement instrument in burn care. Burns : journal of the International Society for Burn Injuries. 2009;35(7):942-8. [DOI:10.1016/j.burns.2009.04.005] [PMID]
2. Myny D, Van Hecke A, De Bacquer D, Verhaeghe S, Gobert M, Defloor T, et al. Determining a set of measurable and relevant factors affecting nursing workload in the acute care hospital setting: a cross-sectional study. International journal of nursing studies. 2012;49(4):427-36. [DOI:10.1016/j.ijnurstu.2011.10.005] [PMID]
3. Al-Kandari F, Thomas D. Adverse nurse outcomes: correlation to nurses' workload, staffing, and shift rotation in Kuwaiti hospitals. Applied nursing research : ANR. 2008;21(3):139-46. [DOI:10.1016/j.apnr.2006.10.008] [PMID]
4. Cline D, Reilly C, Moore JF. What's behind RN turnover? Nursing Management. 2003;34(10):50-3. [DOI:10.1097/00006247-200310000-00016] [PMID]
5. Fottler MD, Widra LS. Intention of inactive registered nurses to return to nursing. Medical Care Research and Review. 1995;52(4):492-516. [DOI:10.1177/107755879505200404] [PMID]
6. Duffield C, Roche M, Merrick ET. Methods of measuring nursing workload in Australia. Collegian. 2006;13(1):16-22. [DOI:10.1016/S1322-7696(08)60512-0]
7. Lee I, Wang H-H. Perceived occupational stress and related factors in public health nurses. Journal of Nursing Research. 2002;10(4):253-60. [DOI:10.1097/01.JNR.0000347606.91295.76] [PMID]
8. Queijo AF, Martins RS, Andolhe R, Oliveira EM, Barbosa RL, Padilha KG. Nursing workload in neurological intensive care units: cross-sectional study. Intensive & critical care nursing : the official journal of the British Association of Critical Care Nurses. 2013;29(2):112-6. [DOI:10.1016/j.iccn.2012.08.001] [PMID]
9. Kang JH, Kim CW, Lee SY. Nurse-Perceived Patient Adverse Events depend on Nursing Workload. Osong public health and research perspectives. 2016;7(1):56-62. [DOI:10.1016/j.phrp.2015.10.015] [PMID] [PMCID]
10. Sarsangi V, Saberi HR, Hannani M, Honarjoo F, Salim Abadi M, Goroohi M, et al. Mental Workload and Its Affected Factors among Nurses in Kashan Province during 2014. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2015;14(1):25-36.
11. Tarnow-Mordi W, Hau C, Warden A, Shearer A. Hospital mortality in relation to staff workload: a 4-year study in an adult intensive-care unit. The Lancet. 2000;356(9225):185-9. [DOI:10.1016/S0140-6736(00)02478-8]
12. Mazur LM, Mosaly PR, Jackson M, Chang SX, Burkhardt KD, Adams RD, et al. Quantitative assessment of workload and stressors in clinical radiation oncology. International Journal of Radiation Oncology* Biology* Physics. 2012;83(5):e571-e6.
13. Mohamadi M MA. Designing questionnaire of assessing mental workload and determine its validity and reliability among ICUs nurses in one of the TUMS's hospitals. sjsph. 2013;11(2):87-96.
14. Myny D, Van Goubergen D, Gobert M, Vanderwee K, Van Hecke A, Defloor T. Non‐direct patient care factors influencing nursing workload: A review of the literature. Journal of advanced nursing. 2011;67(10):2109-29. [DOI:10.1111/j.1365-2648.2011.05689.x] [PMID]
15. Malekpour f, Mohammadian Y, Mohamadpour Y, Fazli B, Bassanloei B. assessment of relationship between qualty of life and mental workload among nurses of urmia medical science university hospital. Journal of Nursing and Midwifery Urmia University of Medical Sciences. 2014;12(6):499-505.
16. Cao A, Chintamani KK, Pandya AK, Ellis RD. NASA TLX: Software for assessing subjective mental workload. Behavior research methods. 2009;41(1):113-7. [DOI:10.3758/BRM.41.1.113] [PMID]
17. Rubio S, Díaz E, Martín J, Puente JM. Evaluation of subjective mental workload: A comparison of SWAT, NASA‐TLX, and workload profile methods. Applied Psychology. 2004;53(1):61-86. [DOI:10.1111/j.1464-0597.2004.00161.x]
18. Arghami S, Kamali K, Radanfar F. Task Performance induced Work Load in Nursing. Journal of Occupational Hygiene Engineering. 2015;2(3):45-54.
19. Haghi A(MSc) RHM, Habibi A(Phd), Zeinodini M(MSc). Evaluation of Mental Workload on Complex Missions Emergency Personnel; NASA-TLX. Occupational Medicine Quarterly Journal. 2014;7(3):37-45.
20. Zakerian SA, Abbasinia M, Mohammadian F, Fathi A, Rahmani A, Ahmadnezhad I, et al. The Relationship between Workload and Quality of Life among Hospital Staffs. Journal of Ergonomics. 2013;1(1):43-54.
21. Safari S, Mohammadi-Bolbanabad Hiva, Kazemi M. Evaluation Mental Work Load in Nursing Critical Care Unit with National Aeronautics and Space Administration Task Load Index (NASA-TLX). J Health Syst Res. 2013;9(6):613-9.
22. Baggs JG, Schmitt MH, Mushlin AI, Mitchell PH, Eldredge DH, Oakes D, et al. Association between nurse-physician collaboration and patient outcomes in three intensive care units. Critical care medicine. 1999;27(9):1991-8. [DOI:10.1097/00003246-199909000-00045] [PMID]
23. Jamal M. Job stress and job performance controversy: An empirical assessment. Organizational behavior and human performance. 1984;33(1):1-21. [DOI:10.1016/0030-5073(84)90009-6]
24. Hoonakker P, Carayon P, Gurses AP, Brown R, Khunlertkit A, McGuire K, et al. Measuring workload of ICU nurses with a questionnaire survey: the NASA Task Load Index (TLX). IIE transactions on healthcare systems engineering. 2011;1(2):131-43. [DOI:10.1080/19488300.2011.609524] [PMID] [PMCID]
25. Zheng B, Jiang X, Tien G, Meneghetti A, Panton ONM, Atkins MS. Workload assessment of surgeons: correlation between NASA TLX and blinks. Surgical endoscopy. 2012;26(10):2746-50. [DOI:10.1007/s00464-012-2268-6] [PMID]
26. Padilha KG, Sousa RMC, Kimura M, Miyadahira AMK, da Cruz DALM, Vattimo MdF, et al. Nursing workload in intensive care units: A study using the Therapeutic Intervention Scoring System-28 (TISS-28). Intensive and Critical Care Nursing. 2007;23(3):162-9. [DOI:10.1016/j.iccn.2006.07.004] [PMID]
27. Young G, Zavelina L, Hooper V. Assessment of workload using NASA Task Load Index in perianesthesia nursing. Journal of PeriAnesthesia Nursing. 2008;23(2):102-10. [DOI:10.1016/j.jopan.2008.01.008] [PMID]
28. Cho S-H, Ketefian S, Barkauskas VH, Smith DG. The effects of nurse staffing on adverse events, morbidity, mortality, and medical costs. Nursing research. 2003;52(2):71-9. [DOI:10.1097/00006199-200303000-00003]
29. Lang TA, Hodge M, Olson V, Romano PS, Kravitz RL. Nurse–patient ratios: a systematic review on the effects of nurse staffing on patient, nurse employee, and hospital outcomes. Journal of Nursing Administration. 2004;34(7-8):326-37. [DOI:10.1097/00005110-200407000-00005] [PMID]
30. Needleman J, Buerhaus P, Pankratz VS, Leibson CL, Stevens SR, Harris M. Nurse staffing and inpatient hospital mortality. New England Journal of Medicine. 2011;364(11):103 [DOI:10.1056/NEJMsa1001025] [PMID]
31. Bragard I, Dupuis G, Fleet R. Quality of work life, burnout, and stress in emergency department physicians: a qualitative review. European journal of emergency medicine : official journal of the European Society for Emergency Medicine. 2015;22(4(:227-34.
32. Ziaei M, Yarmohammadi H, Karamimatin B, Yarmohammadi S, Nazari Z, Gharagozlou F. Prevalence and risk factors of occupational burnout among nurses of a hospital in Kermanshah in 2013. Journal of Ergonomics. 2014;2(2):67-74.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Occupational Hygiene Engineering

Designed & Developed by : Yektaweb