مجله مهندسی بهداشت حرفه ای- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/7/28 | 

مجله مهندسی بهداشت حرفه ای با هدف انتشار یافته های علمی مبتنی بر پژوهش در زمینه های مختلف مهندسی بهداشت حرفه ای ازجمله :
- عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار
- عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار
- سم شناسی شغلی 
- ارگونومی
-ایمنی صنعتی
فعالیت می کند . این مجله از مقالات پژوهشی که برمبنای اصول مهندسی بهداشت حرفه ای در زمینه شناسایی و اندازه گیری عوامل زیان آور، ارزیابی مواجهه های شغلی و کنترل عوامل زیان آور باشد، استقبال می کند.

نشانی مطلب در وبگاه مجله مهندسی بهداشت حرفه ای:
http://johe.umsha.ac.ir/find-1.42.15.fa.html
برگشت به اصل مطلب