مجله مهندسی بهداشت حرفه ای- برای نویسندگان
مراحل بررسی و انتشار مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/2 | 
کلیه مقالات ارسالی به این مجله به شیوه داوری همتای دو سو کور مورد داوری قرار می گیرند. بعد از دریافت مقالات از طریق برخط (On-line) در صورت رعایت اصول ذکر شده در راهنمای نویسندگان و تأیید از نظر همخوانی با اهداف علمی مجله توسط سردبیر، در مورد ارسال به داوری و یا اعلام عدم پذیرش، در هیأت تحریریه تصمیم گیری می‌گردد. در صورت تأیید برای ارسال به داوری، هر مقاله برای ۳ داوران صاحب نظر در زمینه مربوط، ارسال می‌شود. پس از بررسی و اعلام نتایج توسط داوران، در صورت موافقت قطعی داوران و تأمین نظرات آنان از سوی نویسنده پاسخگو، تصمیم نهایی مبنی بر رد یا پذیرش توسط هیئت تحریریه صورت گرفته و  پس از اعلام به نویسنده در صورت پذیرش، در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت. در صورت عدم همخوانی نظرات داوران با یکدیگر و یا ایجاد اختلاف نظر بین داور یا داوران با نویسنده، مقاله جهت تصمیم گیری نهایی برای داور نهایی، یکی از اعضای محترم هیأت تحریریه و یا سردبیر  ارسال خواهد گردید.  
نشانی مطلب در وبگاه مجله مهندسی بهداشت حرفه ای:
http://johe.umsha.ac.ir/find-1.47.34.fa.html
برگشت به اصل مطلب