مجله مهندسی بهداشت حرفه ای- اطلاعات تماس
نشانی دفتر مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/7/28 | 

نشانی دفتر مجله: همدان،بلوار شهید فهمیده،دانشگاه علوم پزشکی همدان،دانشکده بهداشت،دفتر مجله مهندسی بهداشت حرفه ای.

کارشناس دفتر مجله : خانم مهندس زارعی

تلفن مستقیم: 08138381645

تلفنخانه دانشگاه: 08138380160- داخلی 527

دورنگار: 08138380509

پست الکترونیک: johe@umsha.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله مهندسی بهداشت حرفه ای:
http://johe.umsha.ac.ir/find-1.57.17.fa.html
برگشت به اصل مطلب