مجله مهندسی بهداشت حرفه ای- هیات تحریریه
هیات تحریریه(به ترتیب حروف الفبا)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۷/۲۸ | 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مرتبه علمی

1

دکتر معصومه احمدی زاده

استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اهواز

2

دکتر ابوالفضل برخورداری

استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد

3

دکتر عبدالرحمان بهرامی

استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان

4

دکتر محمدجواد جعفری

استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

5

دکتر علیرضا چوبینه

استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شیراز

6

دکتر علی خوانین

دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه تربیت مدرس

7

دکتر سید جمال الدین شاه طاهری

استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران

8

دکتر مریم طبیب زاده 

استادیار دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، شعبه نورتریج (CSUN)

9

کتر علی عسگری 

استاد دانشگاه یورک تورنتو - کانادا

10

دکتر فرشید قربانی شهنا 

استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان

11

دکتر فریده گلبابایی 

استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تهران

12

دکتر رستم گلمحمدی 

استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان

13

دکتر حسین محجوب 

استاد گروه آمار زیستی و اپیدمولوژی دانشگاه علوم پزشکی همدان

14

دکتر ایرج محمدفام 

استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان

15

دکتر مجید معتمد زاده 

استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان

نشانی مطلب در وبگاه مجله مهندسی بهداشت حرفه ای:
http://johe.umsha.ac.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب