دوره 3، شماره 4 - ( زمستان 1395 )                   جلد 3 شماره 4 صفحات 53-60 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشار دانشکده بهداشت ، amazlomi@sina.tums.ac.ir
چکیده:   (1525 مشاهده)

مقدمه: یکی از عوامل تأثیرگذار بر رفتار، عملکرد و کار آیی پرستاران در محیط کار، بارکار ذهنی می باشد. عوامل مختلفی می توانند بر میزان بار کار ذهنی موثر باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی  بارکارذهنی و عوامل موثر بر آن در پرستاران یکی از بیمارستان‌های شهر کرمانشاه انجام گرفت.

           مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی، 203پرستار شاغل در بخش­های اطفال، اورژانس، جراحی، داخلی و مراقبت­های ویژه بصورت تصادفی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارهای مورداستفاده در این مطالعه پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه NASA-TLX بود. تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها با آزمون­های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون و با استفاده از نرم‌افزار SPSS  نسخه 16 انجام شد.

یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار بارکار ذهنی کل(15/26±69/73) بود. در میان ابعاد مختلف بارکارذهنی، بعد سعی و تلاش با میانگین و انحراف معیار (15/23±70/96) بیشترین و بعد احساس ناکامی و دلسردی با میانگین (25±44/93) کمترین میزان را به خود اختصاص دادند. بین حیطه بار فیزیکی با سابقه خدمت، سن، الگوی کاری، تعداد شیفت، نوع استخدام، حیطه فشار زمانی با شاخص توده بدن،  سابقه خدمت، نوع استخدام و حیطه تلاش و کوشش با شاخص توده بدن رابطه معنی‌دار به دست آمد. (0/05P-value).

نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه میزان بارکار ذهنی در بخش های مورد مطالعه متفاوت می باشد، جا بجایی پرستان در بخش های مختلف در بهبود وضع موجود و افزایش تعداد پرستاران می تواند در کاهش بارکارذهنی موثر باشد.

متن کامل [PDF 243 kb]   (355 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي